Jednostki akademickie i naukowe

Regulamin Świadczenia Usług przez Miejską Sieć Komputerową BIAMAN w Białymstoku

I. Podstawa i zakres działalności oraz definicje pojeć.

§1

1. Regulamin świadczenia usług zwany dalej "regulaminem" określa zakres i warunki wykonywania usług operatora Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN - Politechnikę Białostocką zwaną dalej BIAMAN oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez BIAMAN z podmiotami korzystającymi z jego usług.

§2

Ilekroć w regulaminie BIAMAN jest mowa o :

1. "operatorze sieci BIAMAN" - rozumie się przez to Politechnikę Białostocką jako podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego.

2. "sieci BIAMAN" - rozumie się przez to miejską sieć w Białymstoku pod nazwą BIAMAN oraz inne sieci lub ich fragmenty, za które Politechnika ponosi odpowiedzialność w rozumieniu Ustawy o Łączności.

3. "abonamencie" - rozumie się przez to uprawnienia do korzystania z usług sieci BIAMAN.

4. "abonencie" - rozumie się przez to usługobiorcę (osobę fizyczną, prawną lub inna jednostkę organizacyjną), której przyznano abonament.

5. "użytkowniku" - rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą bezpośrednio lub pośrednio z usług sieci BIAMAN.

6. "sieci bazowej" - rozumie się przez to odpowiednik poziomu łącz fizycznych oraz łącz logicznych w modelu ISO/OSI (wydzielone lub komutowane kanały cyfrowe w sieci pierwotnej oraz stałe lub komutowane połączenia logiczne do przesyłania ramek zawierających sekwencje bitów informacji w sieci wtórnej.

7. "sieci dostępowej" - rozumie się przez to linie telekomunikacyjne oraz urządzenia końcowe zawierające sieciowy styk abonenta.

8. "telekomunikacji" - rozumie się przez to:
- transmisje pomiędzy punktami lub pośród punktów określonych przez użytkownika, informacji ustanowionej przez użytkownika, bez zmiany formy i treści informacji pomiędzy nadaniem a odbiorem;
- przy użyciu transmisji elektromagnetycznej, z wykorzystaniem lub bez łączności przewodowej;
- włączając wszystkie przyrządy, udogodnienia i usługi (w tym gromadzenie, składowanie, przesyłanie, przełączanie, z tym zastrzeżeniem, że takie usługi nie służą i nie są przystosowane do zarządzania, sterowania i operowania systemem telekomunikacyjnym oraz zarządzania usługami telekomunikacyjnymi.

9. "sieci telekomunikacyjnej" - rozumie się przez to linie i urządzenia służące do wykonywania usług telekomunikacyjnych.

10. "linii telekomunikacyjnej" - rozumie się przez to telekomunikacyjne połączenie fizyczne lub logiczne pomiędzy wyróżnionymi elementami sieci telekomunikacyjnej.

11. "elemencie sieci telekomunikacyjnej" -rozumie się przez to linię telekomunikacyjną lub urządzenie pracujące w sieci telekomunikacyjnej.

12. "wyróżnionym elemencie sieci telekomunikacyjnej" - rozumie się przez to urządzenia, pomiędzy którymi mogą być zestawione odcinki linii telekomunikacyjnej (połączenia).

13. "telekomunikacyjnej linii trwałej" - rozumie się przez to linię zestawioną przez operatora pomiędzy stykami abonenckimi lub wyróżnionymi elementami sieci telekomunikacyjnej na czas określony (w skład linii mogą wchodzić odcinki linii komutowane przez operatora).

14. "telekomunikacyjnej linii komutowanej" - rozumie się przez to linię zestawianą i rozłączaną poleceniami abonenta pomiędzy sieciowymi stykami abonenckimi lub poleceniami operatora pomiędzy wyróżnionymi elementami sieci telekomunikacyjnej.

15. "usługach telekomunikacyjnych" - rozumie się przez to wykonywanie telekomunikacji na rzecz abonentów BIAMAN.

16. "usługach dodanych" - rozumie się przez to telekomunikacyjne usługi świadczone przez BIAMAN na rzecz abonentów.

17. "usługach teleinformatycznych (telematycznych) - rozumie się przez to usługi telekomunikacyjne i dodane łącznie.

18. "urządzeniach końcowych (DTE)" - rozumie się przez to urządzenia abonenckie przeznaczone do transmisji informacji dołączone i dostosowane do abonenckiego styku sieciowego.

19. "zakończeniu łącza telekomunikacyjnego (DCE)" - rozumie się przez to urządzenie abonenckie lub między operatorami umożliwiające połączenie telekomunikacyjne.

20. "sieciowym styku abonenckim" - rozumie się przez to miejsce połączenia infrastruktury technicznej operatora i abonenta lub między operatorami.

21. "bezpołączeniowych usługach telekomunikacyjnych" - rozumie się przez to przesyłanie informacji użytkownika bez zestawienia trwałego lub komutowanego połączenia (usługi datagramowe).

22. "zaleceniach CCITT oraz ITU" - rozumie się przez to zbiór zaleceń międzynarodowych (Międzynarodowego Doradczego Komitetu Telegrafii i Telefonii) dotyczący całokształtu zagadnień w dziedzinie telekomunikacji.

23. "ISO" - rozumie się przez to Międzynarodową Organizację Standaryzacji (International Standarisation Organisation).

24. "OSI" - rozumie się przez to siedmiowarstwowy model odwzorowania funkcji sieciowych (Open Systems Interconnections).

25. "protokole sieciowym" - rozumie się przez to zalecenie lub normę określającą działanie elementów systemu telekomunikacyjnego lub usług dodanych.

26. "sieci X.25" - rozumie się przez to część systemu telekomunikacyjnego realizującego usługi przesyłania pakietów informacji w trybie połączeniowym po uprzednio zestawionych liniach wg zaleceń CCITT X.25, X75, X.29.

27. "sieci Internet" - rozumie się przez to część systemu telekomunikacyjnego realizującego usługi przesyłania pakietów bez uprzedniego zestawienia połączenia (datagramy) wg zaleceń RFC 791, 793 - protokół TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) oraz związane usługi dodane jak telnet (remote login), ftp (file transfer protocol), e-mail (poczta elektroniczna), gopher, WWW (World Wide Web) oraz inne, a także DNS (Domain Network Service) umożliwiający adresowanie domenowe.

28. "sieci HDLC" - rozumie się przez to część systemu telekomunikacyjnego umożliwiającą przesyłanie ramek informacji opisaną zaleceniem X.25.

29. "sieci Frame Relay" - rozumie się przez to część systemu telekomunikacyjnego umożliwiającą przesyłanie ramek informacji opisaną zaleceniem CCITT I.122 i dalsze.

30. "sieci ATM" - rozumie się przez to część systemu telekomunikacyjnego umożliwiającą przesyłanie komórek informacji (ramki stałej długości) według zaleceń opracowanych przez ATM Forum oraz ITU.

31. "sieci ISDN" - rozumie się przez to sieć cyfrową z integracją usług (Integrated Service Digital Network).

32. "udogodnieniach abonenckich" - rozumie się przez to dodatkowe funkcje oferowane w celu realizacji specyficznych badań abonentów.

33. "dostępie przez łącze komutowane" - rozumie się przez to dostęp do abonenckiego styku sieciowego poprzez połączenie komutowane telefoniczne analogowe lub cyfrowe (ISDN) oferowane za pośrednictwem operatora usług powszechnych (telefon i telegraf).

34. "dostępie przez łącze dzierżawione" - rozumie się przez to dostęp do abonenckiego styku sieciowego poprzez łącze trwałe dzierżawione od operatora lub własne abonenta.

35. "dostępie do sieci Internet, X.25" - rozumie się przez to usługę telekomunikacyjną umożliwiającą pracę systemu teleinformatycznego abonenta w rozległej sieci pracującej według odpowiedniego protokołu.

36. "dostępie do sieci bazowej" - rozumie się przez to usługę telekomunikacyjną umożliwiającą pracę systemu telekomunikacyjnego abonenta w rozległej sieci bazowej według protokołów HDLC, Frame Relay, ATM.

37. "udostępnianiu konta na serwerze Internetu" - rozumie się przez to usługę dodaną polegającą na przydzieleniu abonentowi konta i hasła chroniącego na serwerze operatora, z którym abonent łączy się w trybie terminalowym poprzez linię telekomunikacyjną operatora BIAMAN lub innego oferującego usługi telekomunikacyjne.

38. "serwerze Internetu" - rozumie się przez to komputer w sieci Internet wykorzystywany do świadczenia usług na rzecz abonentów.

39. "udostępnieniu usługi telekomunikacyjnej na serwerze Internetu" - rozumie się przez to usługę telekomunikacyjną polegającą na przydzieleniu abonentowi udogodnienia polegającego na możliwości czasowego przyłączenia swojego systemu teleinformatycznego do sieci rozległej poprzez łącze komutowane lub dzierżawione z jednoczesnym zastępczym gromadzeniem informacji abonenta na serwerze w czasie jego odłączenia. Odróżnia się trzy rodzaje usług:
- dostęp poprzez terminal sieciowy do sieci Internet polegający na przydzieleniu czasowego (zastępczego) numeru IP przeznaczony do pracy na komputerach sieci Internet, które nie są własnością operatora BIAMAN.
- dostęp terminalowy w dowolnym trybie do serwera BIAMAN polegający na przydzieleniu konta i odpowiednich zasobów komputerowych bez przydzielenia własnego adresu IP (użytkownik jest identyfikowany w sieci przez numer IP serwera oraz identyfikator na tym serwerze).
- przyłączenie komutowane do sieci Internet polegające na przydzieleniu abonentowi numeru IP oraz odpowiednich zasobów umożliwiających zastępczą pracę serwera w czasie odłączenia abonenta od sieci.

40. "sile wyższej" - rozumie się przez to zdarzenie nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia przez BIAMAN

§3

BIAMAN świadczy telekomunikacyjne usługi krajowe i międzynarodowe o charakterze niepowszechnym w zakresie transmisji danych i poczty elektronicznej.

§4

I. Zakres usług świadczonych przez BIAMAN.

1. Usługi teleinformatyczne świadczone przez BIAMAN obejmują:

a) zakładanie i używanie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych.
b) konserwację i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych.
c) abonenckie usługi telekomunikacyjne.
d) usługi dodane do usług telekomunikacyjnych, w tym pocztę elektroniczną, zdalny dostęp do zasobów teleinformatycznych w kraju i na świecie, transfer zbiorów, usługi informacyjne poprzez sieć NASK itp.

2. Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie:

- telekomunikacji
- teleinformatyki
- sieci i usług teleinformatycznych

3. Działalność usługowa i produkcyjna w zakresie:

a) badanie, analiza i wdrażanie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci teleinformatycznych.
b) budowa, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych.
c) projektowanie, konstruowanie i serwis systemów teleinformatycznych i ich elementów.
d) prace badawcze i dostosowawcze w zakresie udostępnienia usług świadczonych przez inne sieci komputerowe w kraju i za granicą.
e) konsulting, ekspertyzy, wydawnictwa i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie sieci i usług teleinformatycznych i komputerowych.

§ 5

1. Ceny usług teleinformatycznych §4 p.1 w sieci BIAMAN określa cennik.

2. Wynagrodzenie za prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe oraz działalność usługową i produkcyjną §4 p.2 i 3 kalkulowane są indywidualnie.

II. Ogólne warunki przyjmowania zleceń oraz zawierania umów.

§ 6

1. Podstawą świadczenia usług przez BIAMAN są umowy zawierane z abonentami oraz usługobiorcami określające warunki korzystania z usług BIAMAN oraz wysokości opłat.

2. Postanowienia umów zawieranych przez BIAMAN nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem.

3. W zawartej umowie ustala się zakres działań, które będą wykonywane przez każdą ze stron oraz obowiązki, które będą spełniane w czasie dalszej współpracy określonej umową.

4. Abonenci korzystający z usług teleinformatycznych w sieci BIAMAN zobowiązani są przestrzegać norm, zasad i wymagań technicznych i eksploatacyjnych obowiązujących w publicznej sieci telekomunikacyjnej resortu łączności oraz w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych. Dotyczy to dotrzymania i spełnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych w czasie uruchamiania urządzeń i łączy w bieżącej eksploatacji oraz w przypadkach powstawania uszkodzeń lub w awariach.

5. Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w sieci BIAMAN oraz w komunikacji poprzez sieć musi być licencjonowane oraz jeśli jest to wymagane posiadać homologację Ministerstwa Łączności.

§ 7

1. BIAMAN stosuje do regulowania stosunków prawnych ze swoimi usługobiorcami nastepujące typy umów:

a) umowy na budowę lub konserwację linii i sieci telekomunikacyjnych;
b) umowy na korzystanie z usług sieci bez prawa udostępniania sieci osobom trzecim;
c) umowy międzyoperatorskie regulujące wzajemne zobowiązania i rozliczenia z innymi operatorami sieci telekomunikacyjnych;
d) umowy z osobami świadczącymi usługi, nie wymagające posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego, na rzecz osób trzecich;
e) umowy na wykonanie prac badawczo-rozwojowych i innych opisanych w §4 pkt.2 i 3.

2. W wypadku kiedy działalność zleceniodawcy wymaga zezwolenia telekomunikacyjnego lub istnieją w tym zakresie uzasadnione wątpliwości obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń lub interpretacji Ministerstwa Łączności, zapewniających zgodność z prawem prowadzonej działalności, spoczywa na zleceniodawcy. Wraz z wnioskiem na zawarcie umowy zleceniodawca jest zobowiązany wylegitymować się odpowiednimi dokumentami.

§ 8

1. Umowy na usługi lub zmianę zakresu świadczonych usług zawierane są w następującym trybie:

a) Zamawiający usługę składa pisemne zamówienie określające przedmiot usługi;
b) W ciągu 14 dni BIAMAN rozpatruje zamówienie i wysyła do zamawiającego powiadomienie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia.
c) W przypadku przyjęcia zamówienia dokonywane są uzgodnienia techniczne oraz zawierana jest umowa określająca zakres usług i jej parametry użytkowe oraz cenę.
d) Umowy na usługi teleinformatyczne wchodzą w życie po powiadomieniu abonenta o uruchomieniu abonenckiego styku sieciowego.

§ 9

BIAMAN może odmówić świadczenia usług teleinformatycznych, jeśli proponowany przez zamawiającego zakres korzystania z sieci może uniemożliwić zapewnienie umownego standardu usług dla abonentów przyłączonych do sieci.

§ 10

1. BIAMAN i jego kontrahenci zobowiązani są do zachowania poufności informacji dotyczących istotnych warunków umowy oraz informacji uzyskanych o kontrahencie w wyniku negocjacji i realizacji umowy.

2. Wszelkie informacje, o których mowa w pkt.1 mogą być udzielone osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem lub za obopólnym porozumieniem.

3. BIAMAN jest uprawniony do publicznego ujawniania listy swoich kontrahentów, chyba, że zleceniodawca zastrzegł sobie w umowie nieujawnianie tych informacji.

§ 11

1. BIAMAN jako operator sieci świadczy usługi teleinformatyczne z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) sieciowy styk abonencki jest zlokalizowany na porcie telekomunikacyjnym operatora, chyba, że umowa stanowi inaczej.
b) operator zapewnia konieczne warunki techniczne dla świadczenia usługi abonentowi.
c) abonent zapewnia warunki i środki techniczne dla przyłączenia do portu operatora, chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Charakter świadczonych usług oraz indywidualne parametry świadczenia tych usług zawarte są w umowie.

3. Abonent uzgadnia z operatorem wymagania techniczno-eksploatacyjne dostępu do sieci operatora warunkujące przyłączenie. Uzgodnienia dotyczą:

a) urządzeń liniowych, rodzaju łączy, szybkości transmisji.
b) procedur i protokołów transmisyjnych na urządzeniach komunikacyjnych, jeżeli komunikują się one z odpowiednimi urządzeniami operatora.
c) wymagań w czasie uruchamiania i eksploatacji połączenia.
d) postępowania w przypadku awarii.
e) taryfikacji i rozliczeń.

4. Operator ma prawo sprawdzenia uprawnień abonenta w zakresie wykorzystania usług oraz wykorzystania sprzętu w świetle obowiązującego prawa oraz niniejszego regulaminu.

5. Abonent ma obowiązek umożliwić operatorowi skontrolowanie sposobu wykorzystania usług oraz sprzętu.

6. Operator gwarantuje dostęp do sieci przez cały rok i całą dobę z prawdopodobieństwem w zakresie dostępu nie mniejszym niż 99% w postępującym okresie rocznym oraz nie mniejszym niż 99,5% w zakresie połączeń wewnątrz sieci operatora.

7. W przypadku nie spełnienia gwarantowanych warunków operator zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 150% stawki przeliczonej za czas braku dostępu czy połączeń niezależnie od zaniechania pobrania opłaty eksploatacyjnej za ten okres.

§ 12

1. Reklamacje mogą dotyczyć niespełnienia gwarantowanych warunków świadczenia usług zaistniałych nie dawniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia reklamacji.

2. Reklamacje muszą być składane na piśmie i dotyczyć konkretnych uchybień w pracy sieci.

3. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania operatora o zaistniałych uchybieniach w pracy sieci. Informacje kierowane do innych podmiotów lub po ustąpieniu uchybień nie będą rozpatrywane.

§ 13

BIAMAN nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy wynika to z:

1. działania siły wyższej.
2. awarii powstałej z winy abonenta, dzierżawcy lub nieprawidłowości w systemie abonenta.
3. zmiany obowiązujących standardów, po upływie 3 miesięcy od powiadomienia abonenta o konieczności zmiany abonenckiego styku sieciowego.

§ 14

BIAMAN współpracuje ścisle z NASK w zakresie dystrybucji adresów internetowych.

III. Ochrona sieci BIAMAN.

§ 15

1. Dostęp do sieci BIAMAN jest chroniony. W sieci nie mogą być użytkowane urządzenia i metody umożliwiające korzystanie z jej usług bez posiadania wynikającego z odpowiedniej umowy, upoważnienia. Używane lokalnie nazwy i hasła powszechnie dostępne nie mogą służyć do uzyskiwania połączeń w sieci BIAMAN.

2. Podstawą statystyki, ewentualnie wyceny oraz reklamacji pracy sieci jest rejestracja zdarzeń w sieci BIAMAN.

3. Rejestracja dotyczy każdego portu użytkownika.

§ 16

BIAMAN zapewnia ochronę tajemnicy informacji abonenta, a w szczególności przez:

1. instalowanie urządzeń sieciowych oraz zakończeń traktów transmisyjnych w pomieszczeniach i obiektach chronionych.
2. przestrzeganie bezwzględnej tajemnicy informacji przez personel obsługujący sieć.
3. ochronę dostępu do usług teleinformatycznych poprzez system haseł dostępowych.
4. BIAMAN może udostępnić abonentowi na uzgodnionych zasadach system szyfrowania informacji wraz z identyfikacją i autoryzacją (niezaprzeczalnością) nadania informacji przez określonego abonenta.
5. BIAMAN może udostępnić na uzgodnionych zasadach stosowanie udogodnienia ograniczającego niepożądany dostęp do styku sieciowego abonenta, jak "zamknięta grupa użytkowników" lub "sieć wirtualna".

§ 17

1. Informacja użytkownika nie jest szyfrowana na poziomie łącza.

2. W stosunku do abonentów posiadających konta na serwerach BIAMAN stosuje ochronę sieci poprzez:

- stosowanie time-outów rozłączających nieaktywne sesje abonenta,
- likwidację nieaktywnych uprawnień i haseł abonentów.

§ 18

W BIAMAN funkcjonuje stanowisko d/s bezpieczeństwa sieci. Do obowiązków należy ciągła analiza pracy sieci oraz aktywne działanie na rzecz podniesienia bezpieczeństwa BIAMAN.

§ 19

1. Usługi świadczone przez BIAMAN wykonywane są przy pomocy sprzętu i wyposażenia stanowiącego własność BIAMAN bądź używanego przez BIAMAN na podstawie umów przekazujących sprzęt i wyposażenie w posiadanie BIAMAN, dających mu prawo nieograniczonego użytkowania sprzętu i wyposażenia - w zakresie jego przeznaczenia.

2. Zbiory systemowe i konfiguracyjne sieci BIAMAN są specjalnie chronione, a uprawnienia do nich są ściśle ograniczone do niezbędnego minimum.

3. Zbiory, o których mowa w pkt.2 mogą być posadowione tylko na chronionym wyposażeniu sieci BIAMAN.

§ 20

1. Abonent jest zobowiązany do bezpiecznego operowania uprawnieniami, którymi dysponuje w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

2. Użytkownik odpowiada za klasyfikację stopnia ochrony oraz wybór narzędzia ochrony informacji przesyłanej przez sieć.

3. BIAMAN nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w sieci, gdy wynika to z winy abonenta lub jego użytkownika.

4. Za uprawniony dostęp do sieci uznaje się uzyskany na podstawie uzgodnionego z operatorem trybu weryfikacji użytkownika.

§ 21

Obowiązki użytkownika w zakresie ochrony informacji w sieci BIAMAN:

1. Każdy użytkownik odpowiada za bezpieczne operowanie uprawnieniami do pracy w sieci i do kontaktu z siecią, a w szczególności: nie może odstępować uprawnień innym osobom, ma obowiązek operować hasłami nie krótszymi niż 6 znaków, pod rygorem utraty dostępu do systemu musi zmieniać hasła w cyklu uzgodnionym z operatorem, w przypadku posiadania kilku haseł nie może ich powtarzać, nie może zadać zmiany hasła lub otwarcia zablokowanego konta na skutek przeterminowania hasła drogą telefoniczną.

2. Informacje poufne mogą być przesyłane w sieci tylko zaszyfrowane.

3. Systemy teleinformatyczne abonenta dołączone do sieci BIAMAN muszą być chronione przed niepowołanym dostępem.

4. Wszelkie przypadki nieuprawnionego działania w sieci BIAMAN muszą być zgłaszane przez abonenta do administratora sieci.

IV. Organizacja obsługi sieci BIAMAN.

§ 22

1. Całością działania BIAMAN kieruje Kierownik Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej przy pomocy oraz poprzez swoich zastępców i pełnomocników powołanych przez Rektora Politechniki Białostockiej.

2. Całością spraw związanych z utrzymaniem i administrowaniem siecią kieruje Operator Sieci BIAMAN.

§ 23

1. Wyróżnia się cztery rodzaje stanowisk obsługi sieci:

- specjalista upoważniony i odpowiedzialny za konfigurację sieci, system adresowania i routowania informacji oraz ich utrzymanie w zakresie przydzielonego segmentu sieci;
- operator upoważniony i odpowiedzialny za nadzór nad pracą i sterowanie przydzielonym segmentem sieci;
- administrator upoważniony i odpowiedzialny za przydzielanie uprawnień i rozliczanie abonentów wraz ze związaną z tym obsługą formalnoprawną;
- osoby i firmy odpowiedzialne za współdziałanie ze specjalistami, operatorami i administratorami sieci w zakresie indywidualnie określonym.

2. Zadania BIAMAN wykonują jego pracownicy. Obsługa niektórych fragmentów lub wydzielonych obszarów sieci może być powierzona innemu podmiotowi na warunkach określonych umową.

3. Pracownicy BIAMAN oraz podmioty współpracujące w obsłudze sieci podpisują specjalne zobowiązania do szczególnej ochrony informacji abonentów BIAMAN oraz tajemnicy firmowej BIAMAN.

4. Pracownicy BIAMAN upoważnieni pisemnie do dostępu do informacji stanowiącej tajemnicę służbową, są zobowiązani do jej zachowania.

§ 24

1. Specjalistą, operatorem i administratorem sieci BIAMAN może być tylko pracownik Politechniki Białostockiej.

2. Osoby oraz firmy współpracujące w obsłudze sieci mogą wykonywać zadania:

a) nadzór techniczny nad działaniem urządzeń BIAMAN powierzonych jego pieczy.
b) współdziałanie z operatorem sieci BIAMAN.
c) zgłaszanie i współdziałanie w usuwaniu awarii.
d) współdziałanie z odpowiednim specjalistą BIAMAN w zakresie przygotowania, instalacji oraz uruchamiania urządzeń sieci.
e) wykonywanie pomocniczych funkcji nadzoru teletechnicznego w zakresie wynikającym z Zezwolenia Telekomunikacyjnego i niniejszego regulaminu.
f) dostarczanie bieżącej informacji koniecznej dla prowadzenia inwentaryzacji ciagłej.

§ 25

1. Sieć BIAMAN jest uwidoczniona w ewidencji aktualizowanej na podstawie ciągłej inwentaryzacji prowadzonej na zasadach określonych w Zarządzeniu Ministra Łączności z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

2. Inwentaryzacja jest prowadzona w dwóch zakresach - ogólnym i szczególnym:

a) Całość sieci objęta zezwoleniem jest inwentaryzowana z dokładnością do elementów technicznych sieci istotnych dla zezwolenia telekomunikacyjnego, w szczególności: linii, urządzeń komutacji, urządzeń pośredniczących pomiędzy wydzielonymi częściami systemu telekomunikacyjnego, wyposażenia linii w urządzenia transmisji danych, sieci lokalnych komputerów obliczeniowych itp.
b) Inwentaryzacji sieci utrzymywanej i eksploatowanej przez BIAMAN określającej status prawny użytkownika elementów sieci i jej połączeń: podstawę prawną użytkownika elementu sieci, podstawę prawną każdego przyłącza, konta użytkownika, jeśli jest ono założone na urządzeniach utrzymywanych przez BIAMAN.

§ 26

1. Sieć BIAMAN pracuje całą dobę we wszystkie dni w roku.

2. Dla zapewnienia ciągłej pracy sieci instalowane są urządzenia bezobsługowe oraz systemy zapewniające ciągłość zasilania.

3. Systemy sterowania urządzeniami i wydzielonymi częściami systemu telekomunikacyjnego muszą zapewniać automatyczny restart oraz odnowienie transmisji w przypadku wystąpienia nienaprawialnych błędów przesyłania.

4. Cały system telekomunikacyjny i jego wydzielone części muszą być przystosowane do centralnego sterowania oraz rekonfigurowania.

 

Strona w trakcie budowy
Ilość odwiedzin: 47748

Aktualności

01.10.2011
INTERNET - STUDENCI!!!
Informacje dotyczące dostępu do Internetu w Domach Studenta i Hotelu Asystenta dostępne są na stronie: http://studenci.biaman.pl

28.12.2010
Zmiana stawki VAT
W wyniku zmiany stawki VAT na 23%, od 1 stycznia 2011 r. Abonenci będą obowiązani do zapłaty wynikającej z umowy kwoty netto (pozostającej bez zmian) powiększonej o podatek VAT według stawki 23%.
Komunikat dla abonentów biznesowych
Komunikat dla pracowników/studentów
16.12.2009
Platforma Obsługi Nauki PLATON
Politechnika Białostocka, jako operator MSK BIAMAN uczestniczy w realizacji projektu PLATON - Kontener usług wspólnych.
Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:
1. Usługi wideokonferencji
2. Usługi eduroam
3. Usługi kampusowe
4. Usługi powszechnej archiwizacji
5. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD
Więcej informacji
01.11.2008
Bezpłatne certyfikaty SSL!
CKSR Politechniki Białostockiej, jako operator MSK BIAMAN oraz członek Konsorcjum PIONIER, uruchomił procedurę uzyskiwania elektronicznych certyfikatów SSL dla serwerów środowiska oświaty, akademickiego i naukowego. O bezpłatny certyfikat mogą ubiegać się szkoły, uczelnie, instytucje naukowe włączone do sieci MSK BIAMAN.
Certyfikaty podpisywane są bezpośrednio przez urząd certyfikujący Comodo/Terena.
Procedura pozyskania certyfikatu:
Politechnika Białostocka
Inne uczelnie/podmioty
Więcej informacji o TCS
07.12.2005
W węźle głównym uruchomiono nowe zasilanie awaryjne UPS o mocy 40-80kW oraz agregat pradotwórczy o mocy 80kW. W dniu 08.12.2005 o godz. 6.30 nastąpi przeniesienie wszystkich urządzeń do nowego systemu zasilania. Spowoduje to 5 min. przerwę do wszystkich sieci obsługiwanych przez MSK BIAMAN. Działania te mają na celu uniezależnienie się od przerw (dowolnie długich) w dostawie energii.
Serwer pocztowy